Proposta per al Centre de Recerca Interdisciplinària d’Alcalá, CI2A.

Ens fa una il·lusió especial compartir amb tots vosaltres la nostra proposta per a aquest centre de recerca, realitzada en equip amb *MADC.

El concurs demandava un edifici que acollís un institut de química orgànica i un institut de química mèdica al campus científic d’Alcalá de Henares, Madrid.

La parcel·la comptava amb una preexistència d’un projecte per a un centre de recerca. El lloc en el qual es troba no està ben connectat a nivell de transport i la implantació del vehicle privat és un dels principals reptes al costat de la preexistència de les fonamentacions i part del soterrani de l’anterior projecte.

Enfoquem el projecte en tres estratègies principals:

1.Estratègia d’implantació.

En el present projecte s’ha considerat l’estratègia d’implantació com un aspecte clau i absolutament transcendental des d’almenys tres punts de vista:

El millor aprofitament urbanístic present i futur.
El millor disseny ambiental per al funcionament bioclimàtic de la proposta.
La major eficiència des del punt de vista del cost econòmic i ecològic de l’obra.

Per a donar resposta aquestes tres exigències, es descriu a continuació les estratègies d’implantació:

Respecte de l’estructura existent.

Es proposa respectar l’estructura ja executada en la parcel·la, completant el forjat de formigó a nivell de planta baixa.

Aparcament en límit sud-est de la parcel·la.

L’espai lliure entre la via d’accés a la parcel·la i l’estructura existent permet organitzar un aparcament en superfície comptant amb una franja d’arbratge. Es proposa reenfonsar l’aparcament en relació a la rasant del carrer, situant-se el nivell de la planta baixa en una cota superior. Aquesta situació lleugerament reenfonsada de l’aparcament permet la seva cobertura vegetal mitjançant elements lleugers, presentant-se com una catifa verda al costat de l’edificació. D’aquesta manera, s’elimina la radiació indirecta sobre els cotxes i cap als edificis, generant ombra sobre els vehicles i un albedo molt baix (10-20% típic de les superfícies verdes).

Edificabilitat present i petjada de la futura ampliació.

El respecte de l’estructura existent i l’estratègica posició de l’aparcament en superfície, allibera bona part de la parcel·la cap al nord, àrea ideal de creixement futur de l’edificació. Es presenta per tant la possibilitat d’una segona fase que esgoti l’edificabilitat total de la parcel·la amb un edifici “bessó” al qual ara es presenta:

2.Estratègies de projecte.

Es descriuen a continuació les sis estratègies principals que s’han tingut en compte per al disseny de la nova edificació:

4.1 Màxima eficiència de la nova estructura.

Es proposa una estructura -metàl·lica i modular- exterior a l’estructura de formigó existent. Aquesta solució, a manera d’exoesquelet, permet, d’una banda, el suport en l’estructura i fonamentació existent de manera neta, sense alterar els nivells de l’estructura existent i reutilitzant fonamentació i murs; d’altra banda, una sèrie de bigues *Vierendeel transversals salven aproximadament *17m de llum.

4.2 Màxima flexibilitat i claredat de l’organització en planta i de les instal·lacions.

La disposició de l’estructura a manera d’exoesquelet allibera el 100% de la superfície construïda sobre rasant sense pilars intermedis, disposant-se cada “nau” com un espai diàfan de *17m d’ample per més de *90m de llarg

3.Sostenibilitat i eficiència energètica.

Sostenibilitat i eficiència energètica

L’edifici seria *NETZero, Qualificació A. Això s’aconsegueix per l’aplicació complementària de les següents estratègies:

1.- Filtre envolupant per a tamisar i redirigir la radiació solar directa, aconseguint una òptima il·luminació natural interior, sempre de manera difusa

2.- Òptim aïllament amb una envolupant contínua en tota la seva superfície, al costat del matalàs tèrmic de la galeria de façana.

3.- Presència d’inèrcia tèrmica de les lloses alveolars de formigó cap a l’interior de les estades i activació d’un sistema *free-*cooling, a través dels alvèols de les lloses.

4.- Producció elèctrica renovable a través d’una superfície fotovoltaica sobre la totalitat de la petjada de l’edifici en la coberta. Aquesta superfície generarà al seu torn una gran cambra d’aire ventilada evitant la radiació solar directa sobre l’últim forjat.

5.- Disposició d’una maquinària molt eficient amb mínims recorreguts en el seu traçat.