Delta Business Center. Promoció privada.

L’encàrrec s’implanta sobre una porció de terreny natural, enquadrat dins la confluència de carrers que conformen una trama urbana.

El plantejament vigent prevé quatre edificis aïllats separats entre si per un espai verd de caràcter públic.

El nostre projecte pretén mantenir la continuïtat del territori a través de l’edificació, propiciant una experiència natural i paisatgística intersticial en tota l’extensió del campus.

Concebem cada edifici com un volum suspès mitjançant fins pilars, sota dels quals flueix lliurement el paisatge i la seva topografia.

L’accés a cada edifici es produeix a través d’un vestíbul soterrat sota una topografia simulada, totalment exempt del cos superior.

Els cossos suspesos d’oficines presenten una volumetria porosa i aterressada que permet intensificar la il·luminació, la ventilació interior, així com les superfícies exteriors de convivència.

L’interior sorgeix com cadència dels amplis espais funcionals, amb òptimes condicions de llum i clima. Aquests espais componen una infraestructura eficaç, per a respondre a l’amplíssima diversitat d’usos que previsiblement seran reclamats en el futur.

La construcció serà sistemàtica, mitjançant components fabricats prèviament i acoblats després al lloc en qüestió.

Superfície construïda total: 16.667,87m2. Fase 1: 13.30,72m2. Fase 2: 13.327,15m2