Promoció “AMAIRÉ”, 192 habitatges

Monterrey, Méxic

Detalls del projecte

Any: 2018 (final projecte executiu)
Superficie: 22.717,37m2
Pressupost: 8.000.000€
Tipología: Habitatge

Més informació

Equipo de disseny: Picharchitects/Pich-Aguilera
Construcció: ACSA
Cálcul Estructural: BAUEN

Situació

Informació general

La proposta aprofita el gran desnivell del territori i s’hi adapta amb tres plataformes que s’escalen i segueixen el pendent natural. Tres torres constitueixen el conjunt edificat.

El projecte respon a la demanda de redensificació i compacitat dels barris residencials extensius que tradicionalment s’han anat desenvolupant al voltant de la ciutat. El conjunt residencial proposa la construcció dels valors urbans de la ciutat compacta, amb el repte d’augmentar la densitat i incorporar en la seva tipologia algunes de les característiques pròpies de l’habitatge unifamiliar. D’aquesta manera, la singularització de cada unitat d’habitatge, la creació de rutes per als vianants enllaçats a través de carrers elevats o la disposició d’una volumetria fraccionada en relació a les vistes, tracten de respondre a aquests objectius germinals.

La concepció del conjunt hauria de permetre evolucionar en el temps, d’acord amb els nous requeriments lligats a la mobilitat, l’energia i molts altres aspectes relacionats amb la sostenibilitat ambiental, social i econòmica.