Bloc d’habitatges socials a Sitges

Els habitatges estan ubicades en una àrea de Sitges -La Blanca Suburb- que ha tingut un creixement desestructurat al llarg dels anys i per tant amb una necessària ordenació que reforcés el seu caràcter urbà. El solar és bàsicament pla amb orientació E-O i un pendent d’una planta S-N. Una gran plataforma que ocupa pràcticament tot el solar s’ubica l’aparcament i permet, des de la secció, un front de locals comercials, pròxims als habitatges ja existents i que permetien generar la tan necessària vida urbana.

Les habitatge es desenvolupen en tres blocs paral·lels, orientats Correu O, que contenen el programa de 124 habitatges, repartits en quatre plantes cadascun. La visió transversal dels blocs permet una permeabilitat urbana. Entre blocs es generen els espais comunitaris. La gran plataforma d’aparcament, sòcol de l’habitatge, emergeix, de d’uns patis amb vegetació que permeten la ventilació natural del soterrani.

Es planteja una tipologia clara i flexible, que respon a un màxim aprofitament de l’espai, donant èmfasi a les activitats a realitzar en cadascuna de les dependències. La proposta s’articula entorn una gran balconada; aquest espai es conforma com a àmbit d’interrelació amb l’exterior i permet l’aprofitament passiu de la radiació solar a l’hivern, mentre que a l’estiu queda protegit per un porticó corredís. Les habitacions s’han dimensionat amb la voluntat que es puguin realitzar altres activitats d’àmbit individual a més de les pròpies de descans.