Habitatges en Carrer Roger de Flor

Barcelona, Espanya

Detalls del projecte

Any: 2023
Estat: Construit
Tipología: Terciari, residencial
Fotografía: Antonio Navarro Wijkmark

Més informació

Equip de Disseny: Picharchitects/Pich-Aguilera
Direcció d’obra: Picharchitects/Pich-Aguilera, ParisCamps arquitectura

Situació

Informació general

El projecte es compon de dos edificis per a ús residencial en lloguer. El solar té forma en L amb doble façana a carrer. La unitat formal de cadascuna de les façanes permeten identificar-la dins del conjunt de la trama urbana. Tots dos fronts es connecten a través del soterrani i creen un ampli espai comunitari en el buit interior de la poma.

En total, es tracta de dos edificis d’obra nova amb un total de 26 habitatges, 6 estudis i 2 locals.

Situació i emplaçament

El solar de forma en L es troba en el districe de Gràcia i bufona amb una cara al carrer Roger de Flor, amb una altra al Carrer Còrsega i amb una altra al passatge Alió

La parcel·la està envoltada d’edificis alts ja consolidats, que llancen ombra sobre el pati, s’utilitzen perquè les cobertes com a llocs assolellats preparats també per a l’ús veïnal.

Les unitats d’habitatge treuen partit de la seva posició urbana i la seva geometria. Tots dos edificis descomponen la gran profunditat edificable a través d’un pati central, per a poder afavorir la ventilació i il·luminació dels habitatges.

Exteriors

L’arquitectura dels nous volums tracta d’evocar la memòria de la ciutat i completar d’alguna manera, el seu front edificat; es pren com a referència els elements atemporals que conformen la personalitat del barri. Tribunes, balcons, contraventanas, paraments esgrafiats, etc. formen una composició binària, plana, discreta, sense tot just sobresalts. L’envolupant es construeix mitjançant panells fabricats de formigó tintats i decapatges amb un patró geomètric de textura i color. Aconsegueixen, d’una manera industrial, l’antiga tradició artesanal de l’estucat “esgrafiat”, tan present en la memòria de la nostra ciutat.

Un repertori bàsic de components assemblats conforma un recobriment continu entorn a una estructura inercial, com una actualització formal i constructiva, de la construcció tradicional.

Les 5 plantes trepitjo són plantes tipus, amb dos habitatges i una oficina-despatxo professional en cada planta. En la coberta es disposa la zona d’assecat natural d’ús comú per a tots l’habitatges, una piscina d’ús comunitari i les instal·lacions de l’edifico. El nucli de comunicacions vertical (escales i ascensor) té el seu recorregut des del soterrani fins a la planta coberta. L’ascensor amb una cabina de vidre totalment transparent perquè quedi integrat al pati, amb maquinària i estructura sense tancament.

En la planta baixa es produeix l’accés al vestíbul dels habitatges i es desenvolupen 2 habitatges amb entresolat i una oficina-despatxo professional amb entresolat, de manera que la planta baixa i l’entresolat formen una unitat funcional.

Sostenibilitat i economia circular

El bon ús dels habitatges permet una bona vida en el seu interior, amb baix consum d’energia convencional. Així doncs, proposem una construcció que en si mateix suposi un sistema climàtic, mitjançant el repertori de sistemes implicats: Inèrcia tèrmica, mesura i orientació de les obertures, modulació de la radiació solar, bon aïllament continu, ventilació natural i unes instal·lacions mecàniques molt eficients.

La pròpia tipologia de l’edifici, funciona en el seu conjunt com un sistema bioclimàtic bàsic; Forjats inercials, envolupant contínua ben aïllada, modulació solar en les obertures i un pati central proporcionat per a activar la ventilació transversal de les estades i la seva il·luminació difusa.

Totes les unitats d’habitatge estan pensades per a aprofitar al màxim els corrents de vent a través d’un pati interior que promou la ventilació creuada. Les finestres són també aprofitades per a tenir a l’interior el màxim d’il·luminació  natural possible tenint en compte les proteccions solars necessàries per a evitar la radiació directa a l’estiu sense comprometre les vistes a l’exterior.

La majoria dels components constructius són assemblats i desmuntables.