InnoFAB: un sistema modular regenerador

Resposta al repte urbà de l’Ajuntament de Barcelona per al concurs Bithabitat

Detalls del projecte

Any: 2022
Categoría: Applied innovation, Collaboration with industry

Partners:

                

UN SISTEMA MODULAR REGENERADOR

Repensar el nostre parc edificat, amb la seva conseqüent millora en l’impacte ambiental, social i econòmic, permet despertar grans oportunitats per a la ciutat i el ciudadano.la majoria dels habitatges construïts necessiten d’una posada al dia que els doti de l’habitabilitat requerida en el SXXI. Aspectes tan pròpiament arquitectònics com el bioclima i la presència de l’edificació en el seu entorn urbà i comunitari han de ser una oportunitat de salut, benestar i revitalització dels habitatges construïts -principalment totes aquelles que es van desenvolupar en els anys 60 i 70-.

El projecte BITHABITAT/INNOFAB planteja sistemes constructius i col·laboracions amb fabricants i industrials amb els quals assíduament col·laborem, com a arquitectes. Es tracta d’una estructura metàl·lica, penjada o suportada, amb una sèrie de components que doten a l’habitatge d’una major superfície exterior i interior, així com de les òptimes condicions bioclimàtiques i uns acabats respectuosos amb el medi ambient.

El sistema permet que el concepte sigui replicable i adaptable a una gran diversitat de situacions i necessitats.

Es compon de les següents capes principals:

 • Estructura metàl·lica lleugera
 • Envolupant lleugera de xapa grecada
 • Paviments de fusta tecnològica 100% reciclable amb 70% de contingut de fusta local i sense toxicitat
 • Protecció solar
 • Jardinera fotovoltaica
 • Coberta lleugera amb integració de producció d’energia renovable
 • Integració de vegetació

Totes aquestes capes són independents, es poden instal·lar en qualsevol moment, es poden desmuntar i tornar a muntar en una altra edificació. Aquesta independència s’aconsegueix mitjançant les següents característiques del sistema:

 • Modularidad de 2,5m en planta
 • Connexions purament mecàniques en tot el sistema
 • Ubicació independent de cada sistema sobre l’estructura

COHESIÓ INDUSTRIAL CAP AL MENOR IMPACTE AMBIENTAL

SALUT I CONFORT

El projecte està pensat per a eliminar els compostos orgànics volàtils, millorar els impactes tèrmics i acústics i aconseguir l’accessibilitat universal

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Tots els kits instal·lats busquen la reducció de la demanda d’energia.

 • Millora de 60% en la transmitància tèrmica de les façanes existents (O = 0,30 W*m2K) i de 35% per a la coberta (O = 0,29 W/m2K).
 • Protecció solar amb persianes automatitzades, connectades amb el Kit Smart Building, que controla el nivell d’il·luminació desitjat.
 • Fusteries d’altes prestacions, amb vidre doble per a aconseguir major confort tèrmic interior, així com auxiliar en la reducció acústica.
 • Plaques fotovoltaiques en coberta i en les jardineres dels balcons.
 • Llums amb la possibilitat de dimerització i que podran ser enceses o apagades des de l’aplicatiu de monitoratge.

ECONOMIA CIRCULAR

El desenvolupament del projecte se centra en el potencial per recuperar, reutilitzar i reciclar els elements de construcció principals. El sistema està dissenyat per a ser fàcilment muntat i desmuntat, amb la finalitat de permetre la pedalabilitat de tots els components.

Considerant que la renovació d’habitatges existents és una de les necessitats més urgents per a aconseguir els objectius de 2030 i 2050, proposem basar-nos en els mètodes de producció ja establerts, però al mateix temps adequats des del punt de vista ambiental, com el reciclatge de metalls, o ús de residus que no tenen un altre ús amb un grau més alt de reutilització.

INTEGRACIÓ URBANA

Cada barri té la seva peculiaritat i el sentiment de pertinença ha d’estar contemplat en l’actuació que es dugui a terme, la importància d’informar, escoltar i entendre allò que marca caràcter i allò que regenera i revitalitza el barri per a conduir-ho cap a un nou present són importants. Textures, colors, composicions són part del nostre treball com a arquitectes, la seva implementació es durà a terme en estreta col·laboració amb els industrials.

La ciutat sempre està en contínua evolució. Una nova mirada sobre la ciutat desperta noves expectatives sobre l’existent.

ACTIVACIÓ COMUNITÀRIA

La proposta desenvolupa 3 tipus d’espais:

 • Espais interiors nous en coberta que inclouen, a base de mòduls de 30m2 multiplicables.
 • Espais exteriors d’estar en coberta, ombrejos i protegits contra la pluja
 • Horts urbans i superfícies vegetades en coberta, que activin la biodiversitat i millorin el confort humà en el sentit psicològic.
 • Comunicacions horitzontals i verticals, amb el mateix sistema modular utilitzat per als habitatges.