Fotografia: Adrià Goula

El nou Hospital Universitari Sant Joan de Reus es concep com a motor d’expansió d’una zona d’eixample del municipi, on es planificava generar un nou barri tecnològic. Aquesta dimensió urbana, capaç de generar recorreguts i enllaçar amb els fluxos de la ciutat, és un punt de partida del projecte.

L’edifici s’implanta en una gran pastilla horitzontal amb dos soterranis i planta baixa. Sobre ella se situa una pinta de barres d’internació de dues plantes cadascuna.

La façana Nord recolza un dels vials d‘accés ràpid a la ciutat, mitjançant uns cossos en voladís que alberguen els espais d’internació.

L’eix de circulació públic de l’hospital està orientat a Sud i es concep com una gran avinguda, espai de transició entre l’exterior i l’interior.

El projecte busca modular l’escala d’un gran equipament hospitalari, des de l’escala urbana pròpia dels espais d’accés i de circulació pública fins l’escala pròpiament d’hospitalització, amb les seves necessitats de proximitat i recolliment. En aquest sentit l’àrea pública es tracta, tant funcional, com climàticament, com si d’un carrer cobert es tractés i l’àrea d’internació es distribueix entorn tres patis exteriors enjardinats, amb l’objectiu d’humanitzar la vida d’aquesta àrea hospitalària.

L’hospital es concep com un gran sistema que organitza subsistemes de serveis. Les necessitats públiques, mèdiques i tècniques es jerarquitzen i connecten mitjançant circulacions que doten de claredat als circuits i eviten interferències.

L’arquitectura és així mateix una infraestructura capaç en gran manera de produir directament les condicions climàtiques i lumíniques per al confort de la seva vida interior.

El nou Hospital Universitari Sant Joan de Reus intenta donar resposta a les necessitats d’ecoeficiència tot disminuint els consums energètics un 35% respecte el consum mig d’un hospital contemporani a aquest.

L’edifici s’ha construït amb un rati de construcció de l’ordre de 1200€/m2, a la banda baixa de preus de la construcció hospitalària.