Sostenibilitat i economia circular

El sector de la construcció és un dels màxims responsables del canvi climàtic;
aquest fet vertebra una nova manera de projectar els nostres edificis, on el
consum energètic, el confort i la salut són un valor essencial per als usuaris que
habiten els edificis que projectem.

En l’estudi prenem les decisions de projecte amb metodologies científiques que
quantifiquen els impactes; projectem amb el suport de simulacions i parametritzacions
dinàmiques que ens informen del comportament energètic, lumínic i ambiental, així com
ens ajuden a prendre decisions des dels principis bioclimàtics i d’impacte
mediambiental al llarg de tot el cicle de vida d’un edifici.

Serveis

Aplicació
a projectes

L’àrea de SOSTENIBILITAT té establerts procediments transversals que permeten una anàlisi propositiva dels aspectes bioclimàtics i mediambientals dels projectes, amb l’objectiu de comprovar les estratègies i coneixements de sostenibilitat aplicats.

Certificacions
ambientals

Els nostres projectes s’acompanyen per segells d’excel·lència sostenible, reconeguts internacionalment. Projectem amb els criteris del “segell VERD” i certifiquem amb les eines nacionals, europees o internacionals existents en el mercat “VERD, LLEGIU, BREEAM, WELL”.

Consultoria i model de negoci sostenible

Oferim serveis de consultoria que fomentin el canvi en el sector de l’edificació feia models de negoci sostenibles basats en l’economia circular; models econòmics urbans, d’obra nova o de reforma mediambiental.

Col·laboració amb PichInnovation

Sostenibilitat col·labora estretament amb el Departament d’I+D+i, dona suport al seu treball des del coneixement adquirit i les eines de simulació i càlcul necessàries.

L’estudi integra els criteris ESG i de la Taxonomia de la UE en tota mena de projectes.

Treballem per a incorporar en projectes arquitectònics aspectes de sensibilitat cap al medi ambient, l’eficiència energètica dels edificis, així com la reflexió i transformació dels processos de construcció actuals cap a l’economia circular, la digitalització i la sostenibilitat del sector immobiliari.

Confirmem activament el nostre compromís com a membres de diferents
organitzacions que fomenten la sostenibilitat i apliquem i sostenim en els nostres
projectes els objectius de desenvolupament sostenible de les nacions unides.

Ens comprometem a mantenir les bones pràctiques d’arquitectura responsable.
L’objectiu d’aquesta política és definir les normes que adoptem en l’estudi per a garantir
que les afirmacions ecològiques i d’arquitectura sostenible que es fan sobre els nostres
projecte són justes i estan justificades.

Estandares de sostenibilitat

Transparència

Ens comprometem a comunicar clarament quins beneficis de sostenibilitat ofereix el nostre producte o servei i no ocultem ni ometem informació.

Responsabilitat

Justifiquem les nostres afirmacions de sostenibilitat amb proves empíriques i avaluades periòdicament. Ens comprometem a compartir fets, xifres i declaracions que puguin ser comprovades.

Imparcialitat

Ens comprometem a utilitzar un llenguatge just, clar i sense ambigüitats quan fem comparacions amb altres productes o organitzacions.

Honestedat

Ens assegurem de fer declaracions específiques sobre els esforços de de la nostra organització i que les nostres accions estan a l’altura d’aquestes promeses.

Projectes sostenibles destacats