Fotografia: Simón García

Casa Pomaret Barcelona

Es tracta d’un conjunt de vivendes aparellades ubicades al límit de la ciutat de Barcelona, limitant l’espai natural de Collserola.

Tres reptes vertebren la proposta; per una banda la necessitat de dialogar formalment amb una vivenda existent, per un altre la seva integració amb l’espai verd confrontant i per últim la possibilitat d’incorporar sistemes passius i actius que avancen en el compromís de la edificació amb la sostenibilitat mediambiental.

L’edificació s’organitza en tres plantes, una planta soterrani d’aparcament i espais de servei ; una planta baixa on es distribueix la zona de dia i una planta alta de dormitoris i estudi; la adaptació progressiva a la topografia permet una estreta relació de cada planta amb l’espai exterior.

La proposta es concep des de la integració de sistemes industrials assemblats, on predominen els materials ceràmics de gran format, amb continuïtat des de la envolupant cap a l’interior de la vivenda.

Tota l’edificació ha partit de criteris mediambientals i de sostenibilitat, prioritzant el comportament passiu, que permet una reducció de l’impacte ambiental i la demanda energètica.

Es prioritzen les ventilacions creuades naturals. S’introdueix un sistema actiu de ventilació natural, a través d’uns pous canadencs enterrats que permeten un intercanvi de calor entre l’aire que circula i la terra que l’envolta ¡. S’integra la vegetació a l’arquitectura, com a element indispensable en el bon comportament climàtic de l’habitatge.

L’aigua és també un recurs prioritari en el projecte. S’emmagatzema l’aigua de la pluja a la coberta, es tracten les aigües grises i s’utilitzen les dos pel rec i altres usos permesos.

L’habitatge té un control remot que permet informar a l’usuari sobre el bon consum de l’energia, així com sobre els tangs de confort més adequats.

13%

Emisiones CO2
Kg CO2/m

64%

Enegía consumida
KWh/m2 año

60%

Mejora Impacto Ambiental