Fotografia: Eugeni Pons

Escola Àngels Alemany a Lloret de Mar, Girona

El projecte parteix d’una premissa inicial: projecte i obra havia de realitzar-se en set mesos, així doncs es parteix de productes i processos industrials existents sobre els que es vertebra totes les necessitats, espais i volumetria de l’escola.

El procés de disseny de l’edifici es va dirigir a produir la imatge d’un edifici sòlid i permanent, la voluntat era trobar sistemes que canviessin l’aspecte de provisionalitat que les condicions inicials de rapidesa comporten. El sistema estructural, basat en grans llums i mòduls tridimensionals prefabricats, permet alliberar la planta i flexibilitzar-ne l’ús, situant els serveis, zones humides i elements d’ús més permanent a l’interior dels mòduls prefabricats.

El projecte vol simplificar i racionalitzar el sistema estructural per fer front als terminis i als processos industrials, això es possible des de la coordinació entre els diferents agents que intervenen en la construcció del edifici, així doncs, s’intenta minimitzar als elements estructurals, sense deixar de tenir present en cap moment l’objecte del projecte d’escola, amb el seu funcionament i els seus espais pensats per alumnes de infantil i primària.

El projecte es descompon en volums de diferents alçades. Aquests volums estan units per un cos metàl·lic on es situen els espais de distribució i comunicació de l’escola. La façana es composa amb panells de formigó gris, pintats per donar-li una singularitat a l’edifici. S’han escollit els tons blaus del mar i s’han introduït altres per evitar que l’escola sigui monòtona. El panell es combina amb superfícies metàl·liques i fusteria d’alumini. En la construcció dels interiors també es treballa en els sistemes constructius secs i ràpids, procurant optimitzar no només el temps d’execució, sinó també la qualitat i el preu.