Fotografía: Adrià Goula

Escola El Tren de Fort Pienc a Barcelona

La particularitat del solar i la seva reduïda dimensió, unida a les necessitats molt detallades del programa marquen el punt de partida d’aquest projecte.

L’edifici ha d’inserir en les traces del seu entorn urbà en el context d’una poma molt singular, amb una volumetria estudiadament fragmentada i un carrer de vianants que la travessa en diagonal. Es tracta d’una illa de múltiples equipaments, ja que conté una biblioteca, un mercat, una escola, un centre cívic, un casal infantil i un centre i residència d’ancians.

D’altra banda, les condicions pròpies d’una parcel·la tan reduïda, suggereixen activar les cobertes com a pati exterior de jocs i la disposició de gelosies i envoltants per donar resposta a les orientacions menys afavorides.

La voluntat de la proposta és adaptar-se a l’entorn immediat de l’illa, consolidant la cantonada amb un sòcol pràcticament continu a la planta baixa i amb dos volums en les plantes superiors que busquen perllongar i acabar el context de l’illa d’estimable valor arquitectònic i urbà.

Pel que fa al funcionament de l’edifici, a més d’ajustar-se als requeriments del seu programa escolar, s’ha considerat prioritari el bon comportament bioclimàtic en totes les orientacions, captant la radiació tèrmica allà on les necessitats funcionals ho sol·licitin, produint espais intermedis climàtics que aportin un benefici tèrmic i de confort a l’interior de l’edifici.

Finalment, però no per això menys important, s’ha ideat un sistema estructural i constructiu simple i eficient, que permet desenvolupar el programa amb la màxima flexibilitat i comoditat per als seus usuaris i que possibilitin optimitzar els terminis i qualitat d’execució de l’obra.