Institut de Recerca Sant Pau

Barcelona, Espanya

Etiqueta
energética
A
Emisions de CO2
reduïdes/any
62%
estalvi 31.5 kg CO2 /m² any
respecte a un edifici de referència de la mateixa tipologia
Energia estalviada
anualment
62%
48,5 kWh/m2 año

Detalls del projecte

Ubicació: Barcelona, Espanya
Any: 2018
Superfície: ND
Estat: Construït
Tipologia: Terciari
Categoría: Col·laboració amb I+D, Sostenibilitat Aplicada, Certificacions ambientals

Certificacions

Certificació LEED “OR” (desenvolupat en col·laboració amb anthesis / lavola GROUP).

Comprovació i càlcul de la demanda energètica des de la simulació Energy Plus.

Simulació d’il·luminació Radiance.

Projecte I+D+i: Pell ceràmica de l’Institut de Recerca de Sant Pau

Objectius de desenvolupament sostenible

Anàlisi propositiva dels aspectes bioclimàtics i mediambientals
Objectiu: màximes prestacions possibles amb el mínim cost ambiental, material i econòmic.

El nou Institut de Recerca de Sant Pau és un edifici on la investigació i la tecnologia de la construcció s’ha incorporat en tots els processos de disseny arquitectònic i constructiu, per aconseguir les màximes prestacions possibles amb el mínim cost ambiental, material i econòmic.

L’envoltant com a element bioclimàtic

L’envoltant està optimitzada perquè la climatització només hagi de compensar les càrregues internes de l’edifici. Es componen de:

 • Una pell ventilada ceràmica policromada vidriada en la seva cara interior. Tenen una doble funció: façana ventilada i lames de protecció solar. La seva disposició s’estudia segons orientació.
 • Després d’aquesta pell ceràmica hi ha un mur cortina de panells sandvitx de xapa i llana de roca i una fusteria amb un bon comportament tèrmic.
 • Una coberta aljub amb vegetació restitueix l’impacte de la seva construcció, evita l’illa de calor, emmagatzema aigua de pluja, genera un espai de convivència i protegeix tèrmicament i acústicament l’edifici.
 • Uns patis interiors són conductors de llum natural, permeten la ventilació creuada

Els recursos energètics i d’ús

L’edifici ha obtingut el màxim estalvi energètic, amb una certificació energètica A, i el mínim impacte ambiental i una certificació LEED OR

 • Els patis interiors canalitzen l’aire primari, són el pas registrable de les instal·lacions
 • Els climatitzadors tenen un sistema de recuperació de calor i poden funcionar a manera de free–cooling.
 • Un sistema centralitzat de gestió de les instal·lacions permet detectar el mal funcionament i prendre les accions correctives en cas de detectar desviacions en els consums i estalvis previstos.
 • L’edifici té en coberta un camp de plaques solars tèrmiques i fotovoltaiques.
 • L’edifici va ser dissenyat amb estratègies d’ecoeficiència que permetren un estalvi del 62% de consum d’energia (kwh) respecte a un edifici de referència de la mateixa tipologia que compleixi la normativa, reduint la ràtio de consum fins a 48.5 kwh/ m2 any).
 • També va ser dissenyat perquè les emissions de CO2 tinguessin un estalvi del 62% respecte de l’edifici de referència (31,5 kg co2/m2 any).

Economia circular, com a resposta a la sostenibilitat

 • És un edifici desmuntable. Integrat per components fabricats en taller i muntats en obra. Això permet controlar les qualitats, minimitzar residus i energies, augmentar la seguretat de la construcció i possibilita el desmuntatge dels components.
 • És un edifici convertible. La flexibilitat per adaptar-se a futures modificacions d’ús és total. Assegurar que es pugui renovar per complet en el futur perllonga substancialment la vida útil de l’edifici.
 • Redueix l’impacte dels materials. S’han eliminat tots els elements que no han demostrat un valor afegit clar.

Contribució als ODS

Nivell d’influència: ● ● ●  Directe – ● ● ○ Mig – ● ○ ○ Indirecte

6. Aigua neta i sanejament

● ● ● 6.3 Millorar la qualitat de l’aigua. Reduir la contaminació i aigües residuals.

7. Energia assequible i no contaminant

● ● ● 7.2 Augment de les energies renovables.
● ● ○ 7.3 Duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.

8. Treball decent i creixement econòmic

● ● ○ 8.2 Elevar la productivitat a través de la diversificació, tecnologia i innovació.

9. Indústria, innovació i infraestructura

● ● ● 9.1 Desenvolupament d’infraestructura sostenible.
● ● ● 9.4 Modernització de la infraestructura, tecnologia neta.
● ● ● 9.5 Augment de la recerca científica, capacitat tecnològica.

12. Producció i consum responsable

● ○ ○ 12.4 Gestió de les deixalles i productes químics.
● ● ○ 12.5 Prevenció, reducció, reciclatge i reutilització de deixalles.
● ○ ○ 12.8 Assegurar l’educació per al desenvolupament sostenible.