VIU Coliving & Coworking

Barcelona, Espanya

Etiqueta
energética
A
Emisions de CO2
reduïdes/any
90%
3.4 kg CO2 /m2 año
Energia estalviada
anualment
89%
40.13 kWh/m2 any
Elements
desmuntables
80%
Fomentant economia circular
Dotació d’aigua
estalviat en reg
100%
Captació pluvial + espècies autòctones
Dotació d’aigua
estalviat sanitaris
30%
Consum total 1080 l/dia

Detalls del projecte

Ubicació: Carrer Lepant, 253, Barcelona
Any: 2022
Superfície:
916,82 m2 sobre rasant
137,33 m2 sota rasant
Estat: Construït
Tipología: Terciari, residencial
Categoría:Certificacions ambientals, Sostenibilitat aplicada

Certificacions

en trámit

Objectius de desenvolupament sostenible 2030

1. CONFORT I SALUT

La pròpia tipologia de l’edifici, funciona en el seu conjunt com un sistema bioclimàtic bàsic; forjats inercials, envolupant contínua ben aïllada, modulació solar en les obertures i un pati central proporcionat per a activar la ventilació transversal de les estades i la seva il·luminació difusa.

Totes les unitats d’habitatge estan pensades per a aprofitar al màxim els corrents de vent a través d’un pati interior que promou la ventilació creuada. Les finestres són també aprofitades per a tenir a l’interior el màxim d‘il·luminació natural possible tenint en compte les proteccions solars necessàries per a evitar la radiació directa a l’estiu sense comprometre les vistes a l’exterior.

Tot això ajuda a mantenir la temperatura interior dels espais dins dels rangs de confort durant les diferents estacions de l’any de manera passiva, i permet tenir majors hores de llum natural a l’any a l’interior, estalviant energia i generant espais agradables.

2.ENERGIA

Per a *eficientizar l’energia, també s’utilitzen estratègies d’inèrcia tèrmica en el sòl dels habitatges i aïllament tèrmic en les façanes de manera que les temperatures interiors són absorbides pel concret del sòl, mantenint les temperatures al llarg del dia sense que existeixi aquesta transferència de calor cap a l’exterior a través de les façanes. Com a conseqüència, es redueix l’ús de climatització artificial i al mateix temps el consum energètic i emissions de CO₂.

En totes les zones d’ús comú (distribució, sales maquines, vestíbuls) es compleix amb el *VEEI limiti, és a dir que es garanteix un consum energètic limitat, gràcies a la instal·lació de lluminàries LED amb temporitzadors i sensors de presència. Per a les instal·lacions de clima s’utilitzarà un refrigerant amb impacte *GWP limitat (466 *kgCO2e).

3.ECONOMIA CIRCULAR

La façana principal està composta de panells de formigó prefabricat pel que no genera residus en obra, redueix temps d’instal·lació i minimitza el marge d’errors durant la construcció.

Els materials utilitzats en l’edifici, a més de ser els mínims necessaris sense deixar de proporcionar disseny i confort, són de baix impacte ambiental a través de diferents propietats com ara materials reciclats, amb certificats de procedència, d’origen local, cicle de vida i gestió del seu desmuntatge al final d’aquest, baixos COVs, Eco etiquetes i baixes emissions.

L’acer estructural, les barres de reforç del formigó, que tenen > 80% de contingut de reciclatge, a més es van usar materials locals, i materials amb Ecoetiqueta tipus III (DAP/EPD). Tota la fusta i derivats té certificat FSC/PFEC. Tot el formigó estructural (fonamentacions, murs de contenció, lloses de forjat, escala) es podrà reciclar al final de la vida útil de l’edifici (formigó + escombris d’acer reciclades de manera separada). La major part dels elements de coberta (excloent la part estructural), façana i particions interiors són muntats en sec amb sistemes constructius reversibles que permeten el desmuntatge i la revaloració de les components.

4.INTEGRACIÓ URBANA I ACTIVACION COMUNITÀRIA

L’objectiu principal de l’edifici és propiciar una comunitat, que viva i treballi en ell. El programa es vertebra entorn a una escala i un pati central, que serveix a dues unitats de vida en cada replà, amb tipologies flexibles que propicien usos molt diversos. La planta baixa és un espai de treball compartit, enllaçat amb una terrassa-jardí en la coberta per a ús de tota la comunitat.

El projecte fomenta la mobilitat sostenible gràcies a l’existència d’un local en planta soterrani per a aparcar les bicicletes, fàcilment accessible des de la planta baixa gràcies a l’ascensor, ben assenyalat, que inclou 10 ganxos per a penjar 10 bicicletes (1 per habitatge) + endolls per a carregar patinets elèctrics. L’edifici es troba en una zona estratègica de la ciutat, molt ben connectada amb transport públic i prop de diferents serveis bàsics. La coberta, així com l’espai de cotreball (planta baixa + entresolat), representen espais flexibles per a diferents usos, per exemple: classes de ioga, esdeveniments, espais de relació i esplai, etc.

5.RESILIÈNCIA & BIODIVERSITAT

La coberta de l’edifici és també aprofitada com a coberta verda, que a més d’ajudar a millorar les propietats d’aïllament tèrmic i per tant millorar el confort de temperatura interior, reduint l’efecte illa de calor gràcies a l’ús de materials d’acabat clar + superfície enjardinada proporciona un espai verd per a la comunitat de veïns.

En aquesta zona verda es plantaran espècies 100% autòctones i de baixa demanda de reg, sembrades sobre safates verdes de ViversTer amb sistema de reg per degoteig superficial integrat i connectat amb el sistema Smart. S’aprofita l’aigua pluvial i s’emmagatzema per a la seva reutilització en el mateix edifici quan la temporada de pluja és baixa. L’aigua és captada en la coberta pel que el 100% d’aigua de pluja que cau en la parcel·la, és captada i d’aquesta manera evita els escolaments.

Les plantes de coberta inclouen espècies que atreuen insectes pol·linitzadors + estructures acollidores per a insectes (hotels d’insectes) que fomenten la biodiversitat.

La minimització del consum d’aigua també s’aconsegueix gràcies a la instal·lació de sanitaris (inodors, dutxes, aixetes) amb valors de cabal limitat. El projecte té una reducció del 30% en consum d’aigua en aparells sanitaris.

6.CERTIFICACIONS

A més d’obtenir una etiqueta energètica classe A, l’edifici està dissenyat per a obtenir una certificació ambiental VERD aconseguint 3 fulles, la qual està en procés actualment.

El procés de certificació VERDA per si sol, porta una sèrie d’estudis, càlculs i evidències recol·lectades per a quantificar i demostrar l’impacte que té l’edifici durant la construcció, el seu ús, i cicle final. Tota aquesta documentació generada, ens permet demostrar que totes les propostes fetes des de disseny seran funcionals i aproximades a les dades reals.

Contribució als ODS

Nivell d’influència: ● ● ●  Directe – ● ● ○ Mig – ● ○ ○ Indirecte

6. Aigua neta i sanejament

  6.3 Millorar la qualitat de l’aigua. Reduir la contaminació i aigües residuals.

7. Energia assequible i no contaminant

● ● ● 7.2 Augment de les energies renovables.
  7.3 Duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.

9. Indústria, innovació i infraestructura

● ○ ○ 9.1 Desenvolupament d’infraestructura sostenible.
● ● ● 9.4 Modernització de la infraestructura, tecnologia neta.
● ○ ○ 9.5 Augment de la recerca científica, capacitat tecnològica.

12. Producció i consum responsable

 ○ 12.4 Gestió de les deixalles i productes químics.
● ● ○ 12.5 Prevenció, reducció, reciclatge i reutilització de deixalles.
● ○ ○ 12.8 Assegurar l’educació per al desenvolupament sostenible.