Institut de Recerca Sant Pau

El nou Institut de Recerca de l’Hospital de Sant Pau és un edifici concebut com una infraestructura tecnològica amb uns paràmetres de sostenibilitat global que li confereixen un elevat confort i funcionalitat, un òptim comportament ambiental, la reducció de costos i consums, tant de materials com energètics, i una òptima funcionalitat considerant tot el cicle de vida, tant dels materials com del propi edifici.

L’edifici s’organitza amb volums de geometria clara que fan de mediadors entre el traçat viari de la ciutat i el recinte hospitalari, convertint-se en un dels seus accessos principals.

La façana és simple i eficient, feta de plafons sándwich amb un bon aïllament. Aquests plafons estan protegits per una pell ceràmica i tecnològica feta de gelosia, amb la mateixa gamma cromàtica que els pavellons històrics de l’hospital modernista. Aquesta pell produeix una dràstica reducció de la demanda energètica (en un edifici amb càrregues tèrmiques interiors molt significatives). Al seu torn, permet l’entrada de llum natural i les vistes i garanteix la privacitat als investigadors.

Les plantes consisteixen en pastilles de 80m x 11m sense pilars ni baixants d’instal·lacions, aportant una gran flexibilitat, flanquejant un eix de 3m que alberga tots els elements fixos (escales, patis, ascensors, instal·lacions, banys). Aquests espais es divideixen únicament amb mampares i envans, que es poden modificar amb gran facilitat i poden atracar cada 1.25m a façana sense afectar-la. Això permet que l’edifici es pugui adaptar fàcilment fins i tot a canvis substancials d’ús.

S’han estudiat acuradament els fluxos de relació entre els diferents usos, amb tal d’emplaçar-los en les situacions més avantatjoses. Els recorreguts més freqüents són el més curts possible, segregant els recorreguts incompatibles i aportant espais d’interrelació amplis, ben il·luminats, que permeten les trobades amb grups. Aquestes mesures ens han permès reduir la superfície prevista augmentant la flexibilitat i mantenint el programa funcional comanda.

Els sistemes constructius són de muntatge en sec, tant la ceràmica de façanes ( Flexbrick), els envans de fibrociment, que permeten evitar baranes suplementàries i on es poden fixar les instal·lacions (Euronit), el sòcol fotocatalític, de formigó al carrer que neteja l’aire de la ciutat (Breinco), la coberta vegetal aljub que permet recollir l’aigua de pluja i utilitzar-la per al reg i els vàters (Danosa) …

Actualment s’està tramitant l’obtenció del certificat ambiental LEED Plantium per a aquest edifici.

29

Emisiones CO2
Kg CO2/m

174

Enegía consumida
KWh/m2 año

A

CEE