Projecte per a l’edifici BIST (Barcelona Institute on Science and Technology)

Concurs

Etiqueta
energética
A
Emissions de CO2
reduïdes/any
79%
9,2 kg CO2 /m2 any
Energia estalviada
anualment
77%
53,30 kWh/m2 any
Elements
desmuntables
99%
*sense considerar la fonamentació
Petjada de carboni
impacto evitat
53%
10.800 tCO2e
Dotació d’aigua
estalviat anualment
45%
Consum total 5.820 m3/any

Detalls del projecte

Ubicació: Barcelona, Espanya
Any: 2021
Superficie: 17.197,74 m2
Estat: Concurs
Tipología: Terciari

Eines Usades

  • Design Builder
  • One Click LCA
  • CE3x
  • HULC
  • Revit
  • Ecotect
  • ANSYS

Objectius de desenvolupament sostenible 2030

Estratègies implementades

                 

El projecte per a l’edifici BIST (Barcelona Institute on Science and Technology), és un edifici pensat per a estimular la recerca i innovació científica i tecnològica amb 2 vectors principals: funcionalitat humanista i paradigma ambiental.
És un edifici amb molta flexibilitat i dinamisme que permet transformar-se sense requerir obres de reforma, pensant sempre en l’economia circular i el mínim impacte ambiental tant a nivell material com a nivell energètic, sent un edifici d’energia positiva.

1. CONFORT I SALUT

Aquest és un edifici que orbita sobre un pati central amb vegetació que aprofita l’energia del sol i l’ambient exterior per a beneficiar-se d’ell i generar major confort interior. A més, la façana integra làmines que protegeixen de la radiació solar directa, deixen passar la llum natural i vistes i a més generen energia fotovoltaica.

A través d’estratègies passives, el projecte redueix la seva demanda, podent així integrar sistemes actius complementaris per a assegurar un confort interior amb molt baix consum d’energia. Això s’aconsegueix a través de sòls radiants, sistema d’evaporació per a èpoques d’estiu o dies de temperatures més elevades i ventilador en el sostre de l’atri que baixés l’aire calent per a millorar les temperatures de confort a l’hivern. A més, es connecta a la xarxa de District clima per a la producció de fred i calor, mantenint un rendiment molt elevat.

2. ENERGÍA

El projecte incorpora un sistema de producció fotovoltaica que genera més energia de la que l’edifici mateix consumeix, convertint-lo en un edifici d’energia positiva.

La instal·lació fotovoltaica és un gran captador d’energia de 917 kWp de potència i 848.618 kWh/any d’energia produïda integrat en el sistema de distribució d’energia elèctrica de l’edifici, amb unes làmines horitzontals en façanes ES (Pot: 264 kWp – 174394 kWh/any) i SOTA (Pot: 264 kWp – 121.574 kWh/any), amb la doble funció de captació solar i sombreamiento interior, una coberta fotovoltaica amb mòduls d’altíssima eficiència. (Pot: 396 kWp- 538472 kWh/any, i una claraboia fotovoltaica en la part superior de l’atri bioclimàtic (Pot: 11,13 kWp-14178 kWh/any)

Es produeix 62,86 kWh/m² any d’energia renovable in situ, amb una producció de 848.618 kW·h/any d’energia elèctrica d’origen renovable.

Tots els sistemes són gestionats a través de l’estratègia de Smart Building, que contribueix a la reducció de consums i recursos a través de la digitalització de l’edifici i automatització.

3. ECONOMÍA CIRCULAR

Els materials i sistema constructiu proposat per a aquest edifici, són també pensant en l’economia circular pel que es té en compte totes les fases de cicle de vida de l’edifici (Disseny, construcció, ús i desmuntatge). D’aquesta manera l’edifici es converteix en un banc de materials al final del seu cicle de vida útil.

Es va proposar també una construcció en sec, reduint al mínim els residus en obra i es va considerar primordialment materials de baix impacte ambiental, de proximitat i reciclables.

L’estratègia circular i de baix impacte ambiental que proposem activarà un potencial d’estalvi econòmic global de 303.779.000 en cost social de les emissions de carboni, el cost ambiental de l’impacte evitat i l’aprofitament del valor residual generat. Eviti el 53% de l’impacte en petjada de carboni comparat amb un edifici de referència normatiu, amb un impacte evitat de 10.800tco2e. Obtenim un nivell de carboni embegut a 60 anys amb un valor de 246 kgco2e/m²

4. INTEGRACIÓ URBANA I ACTIVACION COMUNITÀRIA

L’edifici impulsa a través d’una gran diversitat d’espais de trobada la generació d’una comunitat en la qual l’edifici forma part d’un circuit que integra la resta del campus, el teixit urbà, el pulmó verd de Ciutadella, i està llest per a continuar la connexió del campus amb la mar al futur.

L’edifici té un caràcter permeable, obert, innovador, sostenible, tecnològic, mediterrani i integrat al campus i en el barri, generant comunitat i estimulant el talent. La seva façana s’integra amb les seves diferents tonalitats en els edificis del campus a partir de làmines de colors que protegeixen l’edifici, permeten unes vistes diàfanes des de l’interior i generen energia fotovoltaica.

5. RESILIENCIA & BIODIVERSITAT

Proposem una infraestructura radicalment flexible, que faciliti les futures adaptacions funcionals. Es podran canviar les distribucions sense realitzar obres de reforma, ja que les redistribucions en planta dels espais servits es podran realitzar sense afectar el paviment ni a les façanes. També es podran modificar fàcilment els traçats d’instal·lacions amb sòl tècnic absolutament adaptable ja l’agrupació de tots els imports d’instal·lacions en 4 eixos verticals servidors accessibles.

S’han previst diferents tractaments de l’aigua per a donar servei a l’edifici i tancar de manera efectiva el cicle de l’aigua. L’aigua de pluja es recollirà al 100% en tota la coberta mitjançant sistemes de sanejament tipus sifónico d’evacuació i conduïts fins a un dipòsit de recollida sota el pati anglès de la planta soterrani. Aquest sistema dota a l’edifici de la major flexibilitat en la planificació ja que a més de tenir gran capacitat de desguàs (només 4 baixants) les canonades permeten la seva distribució horitzontal sense pendent. Això amb independència de l’aljub integrat amb el disseny de la coberta que permet el manteniment dels espais previstos de vegetació. Aquesta aigua de recollida a més de la del tipus gris (lavabos) permetrà l’autosuficiència en el consum de tota l’aigua destinada a vàters i reg de l’edifici.

6. CERTIFICACIONS

Aquest edifici va ser pensat per a obtenir etiqueta A, sent un edifici NZEB, i també per a obtenir les certificacions ambientals LLEGIU i WELL complint amb requisits de totes dues i podent arribar a certificacions de nivell Platí, sent aquesta la qualificació més alta de tant LLEGIU com de WELL.

Contribució als ODS

Nivell d’influència: ● ● ●  Directe – ● ● ○ Mig – ● ○ ○ Indirecte

3. Salut i benestar

  3.6 Reducció d’accidents de trànsit

6. Aigua neta i sanejament

● ● ● 6.3 Millorar la qualitat de l’aigua. Reduir la contaminació i aigües residuals.

7. Energia assequible i no contaminant

● ● ● 7.2 Augment de les energies renovables.
● ● ○ 7.3 Duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.

8. Treball decent i creixement econòmic

● ○ ○ 8.2 Elevar la productivitat a través de la diversificació, tecnologia i innovació.
● ○ ○ 8.4 Millora de la producció i consum eficient i respectuós.

9. Indústria, innovació i infraestructura

● ○ ○ 9.1 Desenvolupament d’infraestructura sostenible.
● ● ● 9.4 Modernització de la infraestructura, tecnologia neta.
● ○ ○ 9.5 Augment de la recerca científica, capacitat tecnològica.

11. Energia assequible i no contaminant

● ○ ○ 11.2 Proporcionar l’accés al transport públic.
● ● ● 11.3 Augment de la urbanització inclusiva i sostenible.
● ● ● 11.7 Proporcionar l’accés a zones verdes i espais públics segurs.

12. Producció i consum responsable

● ○ ○ 12.4 Gestió de les deixalles i productes químics.
● ● ○ 12.5 Prevenció, reducció, reciclatge i reutilització de deixalles.
● ○ ○ 12.8 Assegurar l’educació per al desenvolupament sostenible.