Fotografia: Simón García

CEIP Josep Guinovart a Castelldefels

La proposta d’implantació del projecte pretén respondre d’una forma clara a les característiques específiques del solar. El projecte va tenir en compte la suau pendent existent en el solar i la seva pròpia geometria. S’incorporen en el projecte relacions espacials tant exteriors com interiors per a la pròpia activitat educativa.

Es plantegen dos cossos diferenciats, clarament associats a una activitat docent. Al sud, organitzat en una planta, amb les aules lligades directament a l’espai exterior, s’ubica el cicle infantil. El programa de primària es situa al nord del solar, desenvolupat en dos plantes.

Entre ells, en connexió amb tot el conjunt escolar, es situen els serveis escolars comuns, el menjador, la cuina, el programa d’administració i l’accés principal.

Un volum independent conté el gimnàs i vestuaris, unit al conjunt mitjançant un porxo de doble alçada.

Tot el conjunt es projecta des de criteris bioclimàtics, amb l’interès de maximitzar el confort amb el mínim consum d’energia. La llum, les ventilacions creuades, la protecció o orientació solar, el factor forma, així com la inèrcia dels elements constructius son punts de patida de concepció del projecte.

L’edificació és el resultat d’un concurs de projecte i obra, amb les pertinents complicitats en sistemes constructius industrialitzats que han de garantir una qualitat, una estabilitat en els preus i un compromís en els terminis d’execució. L’obra es va desenvolupar amb estructura industrialitzada de formigó de grans llums i uns tancaments de formigó arquitectònic; algun dels panells de formigó de façana tenen un esgrafiat compost per lletres de l’abecedari.