Edifici Gonsi Sócrates

Viladecans, Barcelona, Espanya

Detalls del projecte

Any: 202o
Superficie:
6.864,95 m² sobre rasant
1.486,92 m² sota rasant
Pressupost: PEC 3.958.732,68€
Estat: Construit
Tipología: Terciari, Oficines
Fotografía: Aldo Amoretti

Més informació

Certificació ambiental: Leed Gold.
Certificació materials: totes les partides d’obra estan certificades pel segell “Cradle to Lean”. En procés del passaport de l’edificio.

Finalista Premi MAPEI 2020

Dossier de prensa

Situació

Informació general

El nou edifici d’usos mixtes es troba al Parc d’Activitats de Viladecans. L’objectiu del projecte és la construcció d’un nou edifici que ofereixi espais polivalents de lloguer, capaços d’acollir diversos usos previstos al planejament, enriquits per espais comuns d’accés i interrelació, aparcament i serveis complementaris.

Situació i emplaçament

L’edifici es basa en una matriu estructural de 10x10m, que defineix un volum massís en la planta baixa i buit parcialment a les plantes superiors per tal de crear espais d’accés que convisquin amb l’exterior.

L’edifici està orientat cap a la autovia C-32. Una doble façana acabada de xapa plegada perforada evoca els patrons cromàtics del paisatge de les hortes del voltant.

Interiors

El projecte defineix locals de lloguer en obra gris. La seva arquitectura no limitativa i una previsió d’espais i passos per les instal·lacions, serà capaç d’acollir les activitats específiques dels llogaters, que faran l’adequació necessària per a obtenir l’activitat.

Les dues plantes inferiors, cadascuna amb un accés rodat, acolliran les activitats previsiblement més pesades, així com el comerç i la restauració.  Les dues plantes superiors, amb un espai exterior central, es dedicaran a usos de la indústria lleugera i d’oficines. Tots els espais es disposen de manera que existeixen connexions visuals i de recorregut entre ells (mitjançant escales exteriors), així com les vistes als jardins interiors.

L’accés principal de l’edifici se situa a la cantonada oest de l’edifici, captant els fluxos de gent provinent del nucli de Viladecans.

La planta coberta, parcialment enjardinada, serà accessible des del nucli vertical i s’utilitzarà com a espai de descans.

La planta soterrani, dedicada al aparcament, quedarà oberta en les seves façanes nord-est i  Nord-oest. El terreny circumdant es modelarà produint talussos verds que fagina una transició suau natural des dels jardins del interior de la mançana fins al aparcament.

Exteriors

El color és una característica fonamental del conjunt arquitectònic.

A l’interior de l’illa, el volum es fragmenta i es buida, deixant veure els cossos flotants dins d’una matriu estructural evident.

Sostenibilitat i economía circular

El conjunt s’ha projectat i executat des de criteris d’economia circular. Considerem l’edifici com un banc de materials, ninguna estructura o component constructiva es fixa i immòbil, sinó que pot desmuntar-se per a ser substituïts, reciclats, reutilitzats o ser nutrient biològic que retorni a la natura.

Durant la fase de projecte, la interacció constant amb els industrials i l’equip d’obra permet conèixer en profunditat els materials: la seva composició, el seu impacte ambiental, les seves possibilitats de reciclatge i el control de residus.