Centre tecnològic Leitat

Barcelona, Espanya

Etiqueta
energètica
A
Il·luminació
natural
83%
dels llocs de treball
Materials de proximitat
60%
del pressupost
Materials
reutilitzables
42%
del pressupost
Materials
reciclables
66%
del pressupost
Desconstrucció
100%
excepte fonamentacions

Detalls del projecte

Ubicació: C/ Pallars, 179-185, Barcelona, Espanya
Any: 2004
Superfície: ND
Estat: Construït
Tipologia: Terciari
Categoría: Col·laboració amb I+D, Sostenibilitat Aplicada, Certificacions ambientals

Comprovació i càlcul de la demanda energètica des de la simulació Energy Plus.
Col·laboració amb LAVOLA pel monitoratge de l’edifici.

Certificacions

Gestión de certificaciones - H.A.U.S.

Certificació VERD “QUATRE FULLES”.

Objetivos de desarrollo sostenible

Anàlisi propositiva dels aspectes bioclimàtics i mediambientals

Objectiu: concebre l’edifici d’acord amb els criteris d’economia circular

L’edifici se situa al Districte Innovador 22 @ de Barcelona i està destinat a la investigació aplicada, en els àmbits de BiotechNanotech i noves tecnologies. En ell, la reducció de materials, costos i consums d’energia és compatible amb un impacte positiu tant en l’àmbit urbà com funcional.

L’edifici ha obtingut una certificacióenergètica A i una certificació ambiental Verd 4 fulles de Green Building Council.

ENVOLTANT

L’edifici ha estat pensat per actuar com interfície o equilibrador entre les condicions del clima exterior i l’interior, com una membrana filtrant i intercanvia amb les condicions de l’entorn.

Cap a Exterior: Una lama horitzontal protegeix i difracta la llum rebotada cap a l’interior. Una lama vertical mineral s’integra amb l’espai urbà confrontant, el material es compon de micropartícules fotocatalítiques.

Capa intermèdia: càmera ventilada. Integra tots els traçats verticals d’instal·lacions. Totes les instal·lacions són registrables.

Capa Interior: un panell sandvitx compost per una làmina impermeable, un aïllament de llana de roca i la fusteria d’alumini reciclat fa estrictament la seva funció amb el material més adequat, sense necessitat d’una aparença exterior.

COBERT ALJUB ECOLÒGIC

Espai de vida comunitari. Magatzem d’aigua de pluja. Restitueix amb vegetació l’impacte de la seva construcció.

Superfície captada d’aigua de pluja: 172,80m2.

Capacitat del dipòsit: 17.318m3.

Superfície enjardinada: 172,80m2

INSTAL·LACIONS

Districte Clima 22 @: El 90% del consum de climatització està cobert per la xarxa de calor i fred (99,28kWh / m2 any).

Equips de recuperació de calor (70-73%). Renovació d’aire a través de les lloses alveolars.

Fotovoltaic: 118 captadors. Producció: 24.719,4 kWh / any. Es cobreix la totalitat de la

Il·luminació: El 83,22% dels llocs de treball tenen il·luminació natural.

CONSUM D’EDIFICI:

226,09 kWh / m2 any d’energia primària.

107,02 kWh / m2 d’energia final (99,29 kWh / m2 any consum climatització. 7,75 kWh / m2 any consum d’il·luminació). El consum no té en compte els equips ofimàtics.

EMISSIONS DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE

50 kgCO2 / m2 any (45,63 kg CO2 / any per climatització i 4,74 kgCO2 / m2 any per il·luminació)

L’edifici disposa d’un sistema de telegestió energètica.

CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI

L’edifici es produeix en fàbrica, munta en obra i conseqüentment pot desmuntar i retornar a la natura, o bé com a nova matèria primera reciclada i reutilitzada.

Materials de proximitat: 60% del pressupost

Materials reutilitzables: 42% del pressupost

Materials reciclables: el 66% del pressupost.

Desconstrucció: 100% excepte fonaments.

Contribución a los ODS

Nivel de influencia:    Directo –   Medio – ● ○ ○ Indirecto

4. Educación de calidad

  4.5 Eliminar toda discriminiación en la educación

 4.7 Educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial

6. Agua limpia y saneamiento

  6.3 Mejorar la calidad del agua. Reducir la contaminación y aguas residuales.

7. Energía asequible y no contaminante

● ● ● 7.2 Aumento de las energías renovables.
  7.3 Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.

8. Trabajo decente y crecimiento económico

● ○ ○ 8.2 Elevar la productividad a través de la diversificación, tecnología e innovación.

9. Industria, innovación e infraestructura

● ○ ○ 9.1 Desarrollo de infraestructura sostenible.
● ● ● 9.4 Modernización de la infraestructura, tecnología limpia.
● ○ ○ 9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad tecnológica.

11. Energía asequible y no contaminante

 ○ 11.2 Proporcionar el acceso al transporte público
  11.3 Aumento de la urbanización inclusiva y sostenible
  11.7 Proporcionar el acceso a zonas verdes y espacios públicos seguros.

12. Producción y consumo responsable

 ○ 12.4 Gestión de los desechos y productos químicos.
  12.5 Prevención, reducción, reciclado y reutilización de desechos.
● ○ ○ 12.8 Asegurar la educación para el desarrollo sostenible.