Centre tecnològic Leitat Barcelona – 2014

Anàlisi propositiva dels aspectes bioclimàtics i mediambientals

Objectiu: concebre l’edifici d’acord amb els criteris d’economia circular

L’edifici se situa al Districte Innovador 22 @ de Barcelona i està destinat a la investigació aplicada, en els àmbits de BiotechNanotech i noves tecnologies. En ell, la reducció de materials, costos i consums d’energia és compatible amb un impacte positiu tant en l’àmbit urbà com funcional.

L’edifici ha obtingut una certificacióenergètica A i una certificació ambiental Verd 4 fulles de Green Building Council.

ENVOLTANT

L’edifici ha estat pensat per actuar com interfície o equilibrador entre les condicions del clima exterior i l’interior, com una membrana filtrant i intercanvia amb les condicions de l’entorn.

Cap a Exterior: Una lama horitzontal protegeix i difracta la llum rebotada cap a l’interior. Una lama vertical mineral s’integra amb l’espai urbà confrontant, el material es compon de micropartícules fotocatalítiques.

Capa intermèdia: càmera ventilada. Integra tots els traçats verticals d’instal·lacions. Totes les instal·lacions són registrables.

Capa Interior: un panell sandvitx compost per una làmina impermeable, un aïllament de llana de roca i la fusteria d’alumini reciclat fa estrictament la seva funció amb el material més adequat, sense necessitat d’una aparença exterior.

COBERT ALJUB ECOLÒGIC

Espai de vida comunitari. Magatzem d’aigua de pluja. Restitueix amb vegetació l’impacte de la seva construcció.

Superfície captada d’aigua de pluja: 172,80m2.

Capacitat del dipòsit: 17.318m3.

Superfície enjardinada: 172,80m2

.

INSTAL·LACIONS

Districte Clima 22 @: El 90% del consum de climatització està cobert per la xarxa de calor i fred (99,28kWh / m2 any).

Equips de recuperació de calor (70-73%). Renovació d’aire a través de les lloses alveolars.

Fotovoltaic: 118 captadors. Producció: 24.719,4 kWh / any. Es cobreix la totalitat de la

Il·luminació: El 83,22% dels llocs de treball tenen il·luminació natural.

CONSUM D’EDIFICI:

226,09 kWh / m2 any d’energia primària.

107,02 kWh / m2 d’energia final (99,29 kWh / m2 any consum climatització. 7,75 kWh / m2 any consum d’il·luminació). El consum no té en compte els equips ofimàtics.

EMISSIONS DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE

50 kgCO2 / m2 any (45,63 kg CO2 / any per climatització i 4,74 kgCO2 / m2 any per il·luminació)

L’edifici disposa d’un sistema de telegestió energètica.

CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI

L’edifici es produeix en fàbrica, munta en obra i conseqüentment pot desmuntar i retornar a la natura, o bé com a nova matèria primera reciclada i reutilitzada.

Materials de proximitat: 60% del pressupost

Materials reutilitzables: 42% del pressupost

Materials reciclables: el 66% del pressupost.

Desconstrucció: 100% excepte fonaments.